Hoạt động xúc tiến đầu tư

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2015

Theo Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2015.

Một trong những nội dung trọng tâm cho công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh trong năm 2015 là tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2015 nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư hạ tầng các KCN, CCN đã được quy hoạch,  phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Các tin khác