THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Đây là nội dung chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017, diễn ra sáng 10-3.

Tại hội nghị, ông Lê Đức Vinh đã phát động toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đồng thời đề nghị, năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của từng ngành, địa phương, đơn vị cơ sở; xây dựng, phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tiêu biểu…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp, đảm bảo tính ổn định và có những chuyển biến tích cực. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương thuộc tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, tiêu biểu là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dạy tốt – Học tốt”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, điển hình tập thể tiên tiến xuất sắc được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, bộ ngành Trung ương ghi nhận và tặng những phần thưởng cao quý. Trong năm 2016, UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 354 tập thể; cờ thi đua cho 94 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 5 cá nhân; bằng khen cho 951 tập thể, 1.078 cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng cờ thi đua cho 17 tập thể xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước; bằng khen cho 77 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ công tác thuộc các khối thi đua của tỉnh.

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác