HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 22/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

I. Nội dung học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

1. Về tổ chức học tập

- Đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội viên, đoàn viên của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Riêng trong sinh hoạt chi bộ, bí thư cấp ủy phân công cấp ủy viên chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành); thời gian cụ thể từng nội dung như sau:

+ Tháng 01 đến tháng 03/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách quần chúng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

+ Tháng 4 đến tháng 6/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách dân chủ theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

+ Tháng 7 đến tháng 9/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách nêu gương theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Lưu ý: Trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn vấn đề còn hạn chế, tồn tại của cá nhân, tập thể để thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục

+ Tháng 9 đến tháng 12/2013: đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

2. Về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, dân chủ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”

- Đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chọn một hoặc một số việc cụ thể còn hạn chế của cá nhân để đăng ký phấn đấu khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.

- Đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương: lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 để tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2013 và báo cáo cấp ủy cấp trên.

II. Triển khai thực hiện

1. Các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc

Chỉ đạo triển khai tổ chức học tập chuyên đề, lựa chọn những việc cần tập trung giải quyết trong năm 2013, chỉ đạo cán bộ công chức cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu khắc phục cụ thể những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; báo cáo các nội dung thực hiện theo tiến độ thời gian cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện (thời gian cụ thể thông báo sau).

 

3. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập chuyên đề năm 2013 và thực hiện làm theo Bác ở các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Triển khai học tập chuyên đề cho đoàn viên, hội viên theo hình thức phù hợp.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh & Truyền hình Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung chuyên đề, việc tổ chức học tập, kết quả việc học tập; về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác Hồ.

Tải file tại đây

Các tin khác