HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

Hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội

Căn cứ Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 27/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Sử dụng cuốn sách “Giới thiệu  một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành làm tài liệu, tư liệu cho nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Trao đổi, thảo luận về các nội dung chủ yếu một số tác phẩm của Bác được giới thiệu trong cuốn sách, liên hệ với phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong chuyên đề học tập năm 2013.

- Đưa việc học tập, trao đổi, thảo luận các nội dung trên vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội.

II. Nội dung học tập và liên hệ

1- Nghiên cứu phần V “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, hiểu sâu sắc hơn tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách lãnh đạo, trong đó đặc biệt là lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương; liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và bàn cách tổ chức thực hiện.

2- Nghiên cứu nội dung tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng của Bác; liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

3- Nghiên cứu tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Bác, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về yêu cầu, trách nhiệm rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

III. Hình thức tổ chức học tập, thời gian, tài liệu 

1. Hình thức tổ chức học tập

- Tổ chức đọc, trao đổi, thảo luận nội dung các tác phẩm nêu trên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy giao cho một số đồng chí có điều kiện và khả năng nghiên cứu trước, giới thiệu nội dung các tác phẩm để chi bộ, cơ quan, đơn vị thảo luận, liên hệ.

- Việc tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các tác phẩm nêu trên gắn với việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo Hướng dẫn số 64-HD/TGTU, ngày 05/02/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Thời gian, tài liệu

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 9 năm 2013.

- Tài liệu: “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành tháng 7/2013.

IV. Triển khai thực hiện

1. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc

Chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chuyên đề năm 2013; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc học tập chuyên đề năm 2013 và việc tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đơn vị, địa phương. 

Việc mua tài liệu, đề nghị các đơn vị, địa phương liên hệ trực tiếp với Trung tâm phát hành sách Nha Trang - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, địa chỉ: 37 đường 23 tháng 10; điện thoại: (058) 3824601. Fax: (058) 3814811.

2. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo dõi, giám sát việc triển khai nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc theo địa bàn phân công phụ trách.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên theo hình thức phù hợp.

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh & Truyền hình Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc tổ chức và kết quả học tập nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các đơn vị, địa phương, gắn với tuyên truyền những cách làm hay, điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tải file tại đây

Các tin khác