THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”, diễn ra sáng 16-2-2017.

Sau khi nghe báo cáo tổng quan về Dự án và kế hoạch phân công Ban điều hành Dự án, ông Nguyễn Duy Bắc đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh tờ trình về mức hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp vào tháng 6-2017; tham mưu cho Ban điều hành Dự án tỉnh tiêu chí, tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình, phương thức thực hiện đối với DN tham gia Dự án; đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá quá trình thực hiện Dự án để báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để các DN biết, chủ động tham gia Dự án này…

Được biết, Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020” được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương vào tháng 3-2016. Đây là dự án nằm trong Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Cơ quan chủ trì dự án là UBND tỉnh; cơ quan quản lý, thực hiện dự án là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhận thức của DN nhỏ và vừa về năng suất và chất lượng sản phẩm và hàng hóa chủ lực của Khánh Hòa, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. DN tham gia dự án sẽ được tỉnh hỗ trợ về việc áp dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa; hỗ trợ về kinh phí thực hiện (huy động từ nhiều nguồn vốn, thực hiện lồng ghép với nhiều chương trình mục tiêu quốc gia…); hỗ trợ về mặt nhân lực, thông tin tuyên truyền…

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác