TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  
Ông Lê Đức Vinh
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3810080
  
Ông Trần Sơn Hải
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan:058.3815355
  Ông Nguyễn Đắc Tài
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3822244
 
Ông Đào Công Thiên
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3810080
 
Ông Nguyễn Duy Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3810423
 
 

Các tin khác