DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

STT

Cơ quan

Email

 

 

1

Văn phòng UBND tỉnh

vp.ubnd@khanhhoa.gov.vn

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

skhdt@khanhhoa.gov.vn

 

3

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

 

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

sgddt@khanhhoa.gov.vn

 

5

Sở Giao thông Vận tải

sgtvt@khanhhoa.gov.vn

 

6

Sở Khoa học và Công nghệ

skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

7

Sở Ngoại vụ

sngv@khanhhoa.gov.vn

 

8

Sở Nội vụ

snv@khanhhoa.gov.vn

 

9

Sở Nông nghiệp và PTNT

snnptnt@khanhhoa.gov.vn

 

10

Sở Tài chính

stc@khanhhoa.gov.vn

 

11

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

svhttdl@khanhhoa.gov.vn

 

12

Sở Y tế

syt@khanhhoa.gov.vn

 

13

Sở Xây dựng

sxd@khanhhoa.gov.vn

 

14

Sở Công Thương

sct@khanhhoa.gov.vn

 

15

Sở Tư pháp

stp@khanhhoa.gov.vn

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

stnmt@khanhhoa.gov.vn

 

17

Sở Thông tin và Truyền thông

stttt@khanhhoa.gov.vn

 

18

Thanh tra tỉnh

thanhtra@khanhhoa.gov.vn

 

19

Ban Dân tộc

bdt@khanhhoa.gov.vn

 

20

Ban Tôn giáo

btg@khanhhoa.gov.vn

 

21

Ban Thi đua khen thưởng

btdkt@khanhhoa.gov.vn

 

Các tin khác