CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa

1- Vị trí, chức năng

a- Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đứng đầu, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh, bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b- Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác PCTN.

c- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Khánh Hòa trong công tác PCTN.

2- Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Khánh Hòa có những nhiệm vụ sau đây:

a- Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tình hình cụ thể của địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN ở địa phương; tổ chức thực hiện và kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

b- Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;

c- Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án ở tỉnh Khánh Hòa nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, góp phần đảm bảo cho công tác này  được thực hiện đúng quy định của pháp luật;

d- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ, việc tham nhũng ở tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

đ- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN ở tỉnh Khánh Hòa; kiến nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN;

e- Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về tình hình, kết quả PCTN ở địa phương và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Khánh Hòa.

3- Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Khánh Hòa có các quyền hạn sau đây:

a- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa báo cáo về tình hình tham nhũng và kết quả công tác PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trong trường hợp cần thiết, yêu cầu báo cáo việc xử lý vụ, việc tham nhũng cụ thể, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng;

b- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiến nghị, yêu cầu xem xét trách nhiệm, xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng để xảy ra hậu quả;

c- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra làm rõ các vụ, việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; khi xét thấy cần thiết, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết một số vụ, việc nhằm đảm bảo việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; chủ trì thảo luận và kết luận chỉ đạo việc phối hợp xử lý đối với các vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm;

d- Chủ tịch Ủy ban nhân dân- Trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người giữ chức vụ giám đốc Sở và các chức vụ tương đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các chức vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm, cách chức khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, có hành vi gây khó khăn, cản trở hoạt động chống tham nhũng;

đ- Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đảng viên, cán bộ, công chức hoặc người giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc các trường hợp quy định tại khoản d điểm 3 này khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, có hành vi gây khó khăn, cản trở hoạt động chống tham nhũng;

e- Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với đảng viên, cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự;

f- Trưng tập cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong phạm vi tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo khi cần thiết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tố cáo hành vi tham nhũng hoặc tham gia chống tham nhũng; đề nghị khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Các tin khác