THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

  
Ông Nguyễn Tấn Tuân
Chức vụ: Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.321.013
  
Ông Lê Xuân Thân
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3818.952
 
Ông Phan Thông
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3824.716
 
Ông Nguyễn Chuyện
Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3826.100
 
Ông Hồ Văn Mừng
Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3508.494
 
Ông Trần Mạnh Dũng
Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3823.717
 
Ông Nguyễn Ngô
Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3819.136
 
Ông Trần Văn Hoan
Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 0258.3822.984
 
 

Các tin khác