Kết quả giải quyết Hồ sơ
tỉnh Khánh Hòa đến tháng 03/2020
Đã tiếp nhận: 121552 hồ sơ
Đã giải quyết: 106488 hồ sơ
99.15%
hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật tự động: , 00:00:00)