Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3005/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 30/09/2019