1504-bi-thu-tinh-uy-nguyen-hai-ninh-tra-loi-phong-van-ve-y-nghia-cua-nghi-quyet-09-cua-bo-chinh-tri-doi-voi-tinh-khanh-hoa-27

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


11.296,7 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng năm 2022
Back To Top