Ban QLDA KDL Bán đảo Cam Ranh

Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý khu du lịch theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch trong phạm vi Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

02/08/2017

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


11.296,7 tỷ đồng
thu ngân sách 8 tháng năm 2022
Back To Top