Diện mạo đô thị hiện đại từng ngày

Qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, đến nay, diện mạo đô thị đã từng bước thay đổi theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

26/12/2023

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, vừa tạo nền tảng động lực phát triển, hướng tới mục tiêu Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (*)

Ngày 6-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng đăng bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

08/12/2023

Cải thiện toàn diện đời sống nông dân

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2023), nông nghiệp của tỉnh phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá. Để làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 42 về thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu hàng đầu là cải thiện toàn diện đời sống nông dân.

10/02/2023

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

05/02/2023

Back To Top