Dự toán ngân sách năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


6.306 tỷ đồng
thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024
Back To Top