Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


4.636,4 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024
Back To Top