Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


16.418 tỷ đồng
thu ngân sách năm 2022
Back To Top