Công điện số 15 về tập trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra và ứng phó với bão trên biển Đông (cơn báo số 13)

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
11.573,9 tỷ đồng
thu ngân sách 10 tháng năm 2020
Back To Top