Kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top