UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra xác minh nội dung phản ánh trên Báo Xây dựng về dùng chất thải rắn xây dựng để san lấp mặt bằng trái phép, trái quy định

  • Từ khóa
Back To Top