Quyết định về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


6.306 tỷ đồng
thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024
Back To Top