Huyện nông thôn mới phải có tỉ lệ hài lòng của người dân đạt từ 90% trở lên

  • Từ khóa
Back To Top