TỔNG TRUY CẬP: 52,909,246

TRUY CẬP THÁNG: 169,912

ĐANG ONLINE: 1,242

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (02/06/2020)

Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (18/01/2020)

Luật phòng, chống tham nhũng (19/09/2019)

Ban hành Quy chế thực hiện Công ước của LHQ về phòng chống tham nhũng (19/09/2019)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng (19/09/2019)

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng (19/09/2019)