Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Doanh ng

  • Từ khóa
Back To Top