Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 (Báo cáo tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy)

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
8.360 tỷ đồng
thu ngân sách 06 tháng năm 2022
Back To Top