8:00 ngày 16-4-2024 Tham dự Hội nghị phổ biến Hệ thống chỉ tiêu thông kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê cho lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, cấp huyên, cấp xã (Hội trường UBND tỉnh, số 46 Trần Phú)

  • Từ khóa
Back To Top