14:00 ngày 09/3/2024 Tham dự buổi làm việc của Đoàn giám sát Quốc Hội với UBND tỉnh Khánh Hòa ( P/họp 3 - VP UBND tỉnh, 46 Trần Phú )

  • Từ khóa
Back To Top