8:00 ngày 19-4-2024 Nghe báo cáo về tình hình, kết quả xử lý nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi trên địa bàn tỉnh ( Phòng họp 2 - VP UBND tỉnh )

  • Từ khóa
Back To Top