Tuyệt đối không để chạy chức, chạy quyền; không để bất cứ ai can thiệp tiêu cực vào công tác cán bộ

  • Từ khóa
Back To Top