16:00 ngày 23/02/2023 Họp Nghe báo cáo công tác chuẩn bị 370 năm xây dựng và PT tỉnh Khánh Hoà ( HT UBND tỉnh )

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


4.636,4 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024
Back To Top